time remembered is grief forgotten
favorite-season:

Autumn at the lake by  razvan macavei
mordmardok:

photographer:sylvia lilova

mordmardok:

photographer:sylvia lilova